Mediacje

Mediacje to metoda dobrowolnego, nieformalnego i poufnego rozstrzygania sporów z pomocą zewnętrznego eksperta.

Podczas mediacji spór rozwiązują strony konfliktu (bez udziału sądu lub innego arbitra), a mediator udziela im wsparcia w toku prowadzonych rozmów.

Mediacje mają na celu wypracowanie zgodnego porozumienia przez osoby bezpośrednio zaangażowane w spór lub ich pełnomocników.

Rezultatem procesu mediacyjnego jest ugoda kończąca spór. Może być ona formalnie zatwierdzona przez sąd na wniosek co najmniej jednej ze stron.

Mediacje

Skuteczność mediacji

Mediacje są jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia do porozumienia w sprawach spornych.

Negocjacje z udziałem mediatora są zazwyczaj szybsze i sprawniejsze niż postępowanie sądowe lub arbitrażowe. A dodatkowo przynoszą rozwiązania bardziej satysfakcjonujące dla każdej ze stron.

Są one szczególnie korzystnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy strony zaangażowane w spór:

 • nie są w stanie samodzielnie podjąć wiążącej decyzji,
 • nie chcą zdawać się na rozstrzygnięcie narzucone z góry (np. przez sąd),
 • pragną rozwiązać trudną sytuację bez zbędnych konfliktów,
 • chcą uniknąć kosztów procesów sądowych.

 

Doświadczony mediator

Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. W związku z tym mogą być do mnie jako mediatora kierowane sprawy przez wszystkie Sądy Okręgowe i Rejonowe.

Prowadzę rozmowy w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Moim celem w czasie mediacji jest doprowadzenia do porozumienia satysfakcjonującego każdego z uczestników mediacji. W pracy kieruję się etyką zawodową, zachowuję pełną poufność, oferuję Klientom dyspozycyjność oraz wsparcie.

Do moich zadań w czasie mediacji należy m.in.:

 • dbanie o dobrą atmosferę i poczucie sprawiedliwości w czasie rozmów,
 • łagodzenie napięć oraz tonowanie emocji,
 • ułatwianie komunikacji oraz prowadzenie negocjacji,
 • pomoc w określaniu interesów stron oraz kwestii do przedyskutowania,
 • wsparcie w czasie analizowania i sprawdzania realności poszczególnych rozwiązań,
 • przygotowywanie niezbędnych pism, np. wniosków o skierowanie do mediacji,
 • przygotowanie finalnego dokumentu.

By zachować bezstronność oraz profesjonalizm, nigdy w jednej sprawie nie pełnię jednocześnie funkcji mediatora oraz adwokata.