Podział majątku

Jednym z trudniejszych zagadnień, z którym muszą uporać się małżonkowie planujący rozwód lub separację, jest podział majątku dorobkowego. Ale podział majątku nie zawsze wiąże się z procesem o rozwód lub separację.

Zdarza się, że małżonkowie decydują się na takie rozwiązanie nawet w trakcie małżeństwa. Musi się to jednak odbyć za ich obopólną zgodą i nie wymaga procesu sądowego.

Bywa i tak, że podział majątku wspólnego wynika z jeszcze innych sytuacji życiowych, np. jest wykonywany po śmierci jednego z małżonków. Wtedy w grę wchodzi także uwzględnienie praw przysługujących innym członkom rodziny niż współmałżonek (np. dzieci).

Podział majątku

Podział majątku to skomplikowane zadanie w każdym z powyższych przypadków. A dzieje się tak dlatego, że wspólny majątek po prostu niełatwo podzielić – np. w związku z zaciągniętym kredytem hipotecznym na zakup domu lub mieszkania albo na skutek emocji, które bardzo często towarzyszą ustaleniom majątkowym.

Rozumiem rozterki i emocje wiążące się z próbami osiągnięcia kompromisu. A przy tym mam wieloletnie, bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Dlatego moja kancelaria adwokacka (głównie Kraków, ale w razie potrzeby również inne lokalizacje) jest w stanie realnie pomóc Klientom dokonującym podziału majątku.

Kompleksowo wspieram w czasie podziału majątku dorobkowego – zarówno podczas postępowań sądowych, jak również pozasądowych. Współpracuję z zaufaną kancelarią notarialną, w której moi Klienci otrzymują profesjonalną usługę w korzystnej cenie.

 

Podział majątku w procesie o rozwód lub separację

Wyrok dotyczący podziału majątku może być częścią orzeczenia sądowego w sprawie o rozwód lub separację. Jednak jest to stosunkowo rzadką praktyką, ponieważ zależy od tego, czy wg sądu nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. By więc jeden wyrok regulował i rozwód lub separację, i podział majątku, zazwyczaj konieczna jest zgoda małżonków co do sposobu podzielenia majątku.

Należy pamiętać też o tym, że w czasie spraw o rozwód lub separację można wnioskować jedynie o zniesienie współwłasności między małżonkami, a nie osobami trzecimi.

 

Wyzwania związane z podziałem majątku

Bardzo często osoby decydujące się na podział majątku nie mają świadomości, co tak naprawdę ten termin oznacza. A przecież jest to niezwykle skomplikowane zagadnienie, które wykracza daleko poza przyznanie praw do danego składnika majątku.

Zaledwie jednym z wielu aspektów, które należy wziąć pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o majątku dorobkowym, są nakłady ponoszone przez każdego z małżonków na rzecz utrzymania majątku wspólnego. Mogą to być np. podatki od nieruchomości albo płatności za remont. Gdy tego rodzaju koszty są ponoszone przez jedną ze stron z majątku osobistego, wtedy może ona ubiegać się o zwrot.

Innymi przykładami potencjalnych pułapek czyhających podczas podziału majątku są kwestie związane m.in. z prawami niematerialnymi (w tym autorskimi), prowadzeniem firmy przez jedną z osób, spadkami i darowiznami na rzecz jednej ze stron, a także prawami innych członków rodziny.

 

Pomoc adwokata w postępowaniu o podział majątku

W postępowaniach związanych z podziałem majątku zawsze warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika. Usługi adwokackie w tym wypadku pozwolą uzyskać rezultat odzwierciedlający realny wkład każdej ze stron w gromadzenie wspólnego majątku.

Jako adwokat wykonuję dla moich Klientów wiele czynności związanych z podziałem majątku, w tym:

 • reprezentowanie Klienta w czasie całego przygotowania i postępowania sądowego,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu pozasądowym, w tym w czasie spotkań z notariuszem,
 • ustalanie składników majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków,
 • rozliczanie nakładów przepływających między majątkami osobistymi i majątkiem wspólnym,
 • rozliczanie kosztów utrzymania majątku wspólnego i majątków osobistych,
 • podział majątku w każdej sytuacji, czyli np. w naturze, dóbr niematerialnych, spadków, darowizn, długów i innych zobowiązań,
 • dokonywanie podziału majątku na różne sposoby, np. przez przyznanie dopłat, sprzedaż składników majątku czy pozostawienie współwłasności,
 • fizyczny podział nieruchomości i ruchomości, w tym ewentualna eksmisja oraz niezbędne zmiany w księgach wieczystych,
 • dochodzenie spłat i dopłat po zakończeniu postępowania dotyczącego podziału majątku.

Gdy strony w trakcie rozwodu, separacji lub mediacji nie dojdą do porozumienia w sprawie podziału majątku, wtedy – po zakończeniu sprawy o rozwód lub separację albo po zniesieniu wspólności majątkowej między małżonkami – prowadzę odrębne postępowania przed właściwym Wydziałem Cywilnym w Sądzie Rejonowym. Możliwe jest wtedy ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Prowadzę także sprawy przed Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, które może być orzeczone przez sąd z ważnych powodów takich jak alkoholizm czy zaciąganie długów bez zgody współmałżonka.

Mediacje dotyczące podziału majątku

Jednym ze skutecznych sposobów uzyskiwania porozumienia w zakresie podziału majątku są mediacje. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane wtedy, gdy strony:

 • nie są w stanie samodzielnie podjąć zgodnej decyzji,
 • nie chcą, by to sąd odgórnie narzucił im rozwiązanie,
 • pragną utrzymać ze sobą dobry kontakt i nie eskalować konfliktów,
 • chcą dokonać tańszego podziału majątkowego (czyli przed notariuszem) i nie chcą ponosić wyższych kosztów sądowych (w tym mediacji sądowych).

Jako mediator często prowadzę rozmowy między małżonkami, by strony mogły wypracować wspólne i zadowalające rozwiązanie. Co ważne, chcąc zachować bezstronność podczas pracy w charakterze mediatora, nie podejmuję się jednocześnie realizacji usług adwokackich dla żadnej z zaangażowanych stron.

 

***

 

W czasie podziału majątku często dochodzi do konfliktów między małżonkami, rodzeństwem, a nawet między rodzicami i dziećmi. Bywa, że procesy kończą się utratą wzajemnego zaufania albo zerwaniem kontaktów. Tak jednak być nie musi i być nie powinno.

Gdy wsparcia udziela dobry adwokat, wtedy strony mają możliwość dokonania podziału majątku w sprawiedliwy i zadowalający dla obu stron sposób. A jeśli polubowne rozwiązanie okazuje się być niemożliwe mimo zewnętrznego wsparcia, pomoc adwokata jest jeszcze ważniejsza. Profesjonalne przygotowanie do rozprawy może bowiem uchronić przed niekorzystnym wyrokiem sądowym.

Zapraszam do skontaktowania się ze mną w celu omówienia dostępnych rozwiązań w obszarze podziału majątku. Jako adwokat poprowadzę sprawy sądowe i pozasądowe. W charakterze mediatora pomogę polubownie wypracować porozumienie. A dla zapewnienia profesjonalnej usługi, nigdy nie łączę tych dwóch ról w czasie jednej sprawy.