Rozwód

Rozwód to niezwykle trudne zdarzenie w życiu człowieka – zarówno od strony emocjonalnej, jak również prawnej. Dlatego, prowadząc sprawy rozwodowe, zwracam dużą uwagę na obydwa te aspekty. Udzielam w pełni profesjonalnej pomocy prawnej w toku całego procesu rozwodowego. Ale także dbam o komfort psychiczny moich Klientów, by nie narażać ich na zbędne stresy i przykrości.

Rozwód to również złożony proces prawny. Nie wystarczy wypełnienie znalezionego w Internecie wzoru i złożenie go we właściwym sądzie.

Z rozwodu wynikają bowiem istotne konsekwencje faktyczne i prawne dotyczące małżonków, małoletnich dzieci oraz majątku dorobkowego (np. dom, mieszkanie, oszczędności).

Rozwód

Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w postępowaniach rozwodowych. Dlatego jestem w stanie zapewnić Klientom wszechstronne wsparcie prawne – w każdym z aspektów składających się na postępowanie rozwodowe:

  • analiza sytuacji i materiału dowodowego,
  • złożenie pozwu rozwodowego,
  • postępowanie sądowe.

Moim głównym miejscem pracy jest Kraków, ale mogę prowadzić sprawy o rozwód również w innych lokalizacjach, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 

Przed decyzją o rozwodzie

Zanim zostanie podjęta decyzja o rozwodzie, warto z adwokatem przeanalizować konkretną sytuację i sprawdzić, czy zachodzą przesłanki umożliwiające orzeczenie rozwodu na drodze sądowej.

Pomoże to sprecyzować argumenty potwierdzające, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, oraz udowodnić, że nie ma miejsca sytuacja, w której sąd mógłby odmówić orzeczenia rozwodu. A w razie przewidywanych trudności z uzyskaniem rozwodu można wytypować i rozważyć inne dostępne rozwiązania.

 

Rozwód a orzekanie o winie

Gdy zapadnie decyzja o rozpoczęciu postępowania rozwodowego, należy zastanowić się jeszcze, czy sąd ma orzekać o winie jednego z małżonków czy powinien zaniechać orzekania o winie. Odpowiedź na to pytanie zależy od sytuacji i posiadanych przez stronę dowodów.

Warto pamiętać, że sąd ma możliwość nieorzekania o winie. Ale jeśli co najmniej jeden z małżonków zażądał orzekania o winie, wtedy sąd musi określić, czy winny rozkładu pożycia jest jeden z małżonków, oboje małżonkowie czy żadne z nich. Rozstrzygnięcie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ w wypadku orzeczenia wyłącznej winy jednej osoby można zażądać od niej alimentów.

Dobry adwokat z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu rozwodów może bezstronnie ocenić materiał dowodowy, którym dysponuje Klient. I na tej podstawie może zaproponować konkretne podejście do prowadzenia danej sprawy, w tym wskazać argumenty, które mają szansę przekonać sąd do racji Klienta.

 

Wpływ rozwodu na małżonków, dzieci i majątek wspólny

Jednym z bardzo ważnych elementów, które należy rozważyć przed złożeniem dokumentów rozwodowych, są kwestie związane z wychowywaniem dzieci i łożeniem na ich utrzymanie. W wyroku rozwodowym sąd orzeka o wszystkich sprawach mających związek z dziećmi – władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi oraz alimentach.

Kolejną kwestią jest ustalenie wpływu rozwodu na dalsze życie obu małżonków. Wchodzą tu w grę decyzje związane m.in. z koniecznością dokonania podziału majątku wspólnego oraz rozliczenia nakładów i wydatków poniesionych w czasie trwania małżeństwa. Mogą pojawić się też inne zagadnienia, takie jak alimenty na współmałżonka czy sprawa karna o znęcanie się nad rodziną.

Na wszystkich opisanych wyżej etapach adwokat jest również niezwykle pomocny, ponieważ np. przygotowuje argumenty przemawiające za wybranymi rozwiązaniami. A gdy dojdzie do procesu, może reprezentować swojego Klienta przed sądem, by uchronić go przed niepożądanym wyrokiem i jego konsekwencjami.

 

Mediacje

Gdy korzystna może okazać się mediacja między stronami lub mediacja sądowa, wtedy warto skorzystać z usług adwokata lub mediatora mającego kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju postępowań. Decydując się na mediacje, czasem można uniknąć całego procesu rozwodowego lub sprawić, że będzie on znacznie krótszy. Strony wiele spraw mogą bowiem ustalić między sobą i zaproponować sądowi wspólnie wypracowane, obustronnie zaakceptowane rozwiązanie.

 

Postępowanie sądowe

Po zebraniu niezbędnych informacji oraz dowodów, a także po wypełnieniu i złożeniu do sądu wszystkich dokumentów, przychodzi czas na rozprawę sądową. Zaangażowanie na tym etapie dobrego adwokata pozwoli uniknąć błędów prawnych i błędów w ocenie sytuacji, które mogą mieć przykre skutki. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca z adwokatem od samego początku procesu, a nie dopiero w momencie, gdy sprawa zaczyna podążać w złym kierunku lub już zapadły przed sądem niekorzystne decyzje.

 

Wsparcie psychologiczne ze strony adwokata

Prowadząc sprawy rozwodowe, zawsze dbam o to, żeby rozwód skutecznie rozwiązywał wszystkie omówione wyżej faktyczne i prawne zagadnienia dotyczące samych małżonków, małoletnich dzieci oraz majątku dorobkowego. Ale oprócz doświadczenia prawnego mam także kompetencje psychologiczne zdobyte w czasie edukacji zawodowej oraz w pracy w charakterze mediatora.

Swoją pracę wykonuję więc z dużą dozą empatii i zrozumienia. Podczas reprezentowania Klientów jestem zawsze do ich dyspozycji. Mogą do mnie zadzwonić i poradzić się, gdy sytuacja jest dynamiczna i trzeba szybko podejmować ważne decyzje.

 

***

 

Jeżeli w Twoim małżeństwie dochodzi do sytuacji, które mogą skutkować rozwodem lub separacją, zapraszam do kontaktu ze mną w celu uzyskania rzetelnej porady prawnej ze strony doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

Zapewniam swoim Klientom pomoc, dyspozycyjność i poufność. Pomagam im przejść przez rozwód, oferując pełne wsparcie oraz prowadząc wszystkie zawiłe procedury prawne. Postępuję zgodnie z etyką zawodową, a moim nadrzędnym celem jest zabezpieczenie interesów moich Klientów.